top of page

Algemene voorwaarden Salsa Brisa

Inschrijvingen

1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.

2. Kortingen en andere cadeaubonnen/kortingsacties kunnen niet worden gecombineerd.

3. Salsa Brisa heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

4. Salsa Brisa mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, enz. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op

terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen

 

Annuleren

1. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als er, door omstandigheden, geen les gegeven kan

worden. Daarvoor in de plaats zal er een alternatief geboden worden.

2. Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 7 werkdagen na inschrijving dient er 20,- Euro

annuleringskosten te worden betaald echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 7

werkdagen voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden

worden niet geretourneerd.

3. De annulering dient per mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar: info@salsabrisa.com U

bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons

op tijd en in goede orde is ontvangen. We sturen u normaal een ontvangstbevestiging.


 

De cursus

1. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van: * de globale inhoud van de cursus * het aantal lessen * de tijdsduur van een les * de lestijden * de aanvang van de cursus * de frequentie van de lessen * eventuele overige verplichtingen

2. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt. 

3. Bij verhindering is het mogelijk om een les(sen) in te halen op een andere dag in overleg met de docenten. Je dient je wel 24 uur van tevoren af te melden, anders vervalt het recht op inhalen. Lessen kunnen door ziekte, vakantie, vertrek of verhindering van de docenten verplaatst worden naar een andere datum. 

4. Het verzuimen van één of meerdere lessen door een cursist zonder voorafgaande melding, geeft geen recht op enige restitutie van het cursusgeld of een andere vorm van compensatie, tenzij in zeer uitzonderlijke situaties, waarover de leiding van Salsa Brisa zal beslissen. 

 

Social Media 

1. Het is niet toegestaan tijdens de les of de social dance-avonden mededelingen te doen of flyers te verspreiden van activiteiten van andere organisaties, ook geen foto’s of beeldopnamen van de lessen te maken zonder toestemming van de docenten. 

2. Salsa Brisa mag tijdens de lessen en feesten foto’s maken voor publicitaire doeleinden. Als cursist stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. 

 

Slotbepaling 

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar 203-2024. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Salsa Brisa.

 

Algemene voorwaarden ticketverkoop Sardinia Festival 2023

1. Begripsomschrijving

    1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

    ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Salsa Brisa;

    ‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een dans/sportevenement;

    ‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;

    ‘Organisator’ (Salsa Brisa), de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;

    ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Salsa Brisa en de klant tot koop en aflevering van tickets;

    ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

2. Toepasselijkheid

    2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Salsa Brisa zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshops van Salsa Brisa aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.

    2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

    2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

    2.4 Alle aanbiedingen van Salsa Brisa zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

    2.5 Salsa Brisa is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

    2.6 Salsa Brisa is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Salsa Brisa de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Salsa Brisa dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen/aanbiedingen

    3.1 Alle aanbiedingen van Salsa Brisa zijn vrijblijvend. Salsa Brisa behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen tussentijds te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

    3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.

    3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

    3.4 Salsa Brisa kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

    3.5 Per bestelling betaalt u een vast bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan variëren per Evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en administratiekosten.

    3.6 Salsa Brisa houdt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen van Tickets te wijzigen. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Salsa Brisa, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

    3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Salsa Brisa niet aansprakelijk.

    3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Salsa Brisa gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

 

 

4. Gebruik van de Tickets

    4.1 Sardinia Festival 2023 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

    4.2 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

    4.3 Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de organisator van het Evenement dit toestaat. De organisator dient bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

    4.4 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement.

    4.5 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

 

5. Annulering en teruggave

    5.1 Salsa Brisa heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Salsa Brisa uiteraard proberen om voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zullen wij ons best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niets garanderen en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

    5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Salsa Brisa is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

    5.3 Salsa Brisa is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de gekochte tickets bij een eventuele annulering van het evenement. 

    5.4 Salsa Brisa zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de betaalde ticketprijs. Dit houdt onder meer in dat eventuele extra kosten welke de klant heeft betaald voor de door Salsa Brisa verleende diensten, zoals bv administratiekosten, nooit vergoed worden.

5.5 Salsa Brisa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 

6. Betalingen

    6.1 Salsa Brisa accepteert iDEAL, Bancontact en SEPA betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

 

7. Levering

    7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement, of de digitale versie te tonen.

bottom of page